Algemene Voorwaarden

Introductie:

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze website gebruikt, een dienst en of overeenkomst aangaat, of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze aandachtig door. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Definities
Tunes In Motion:
gevestigd in Doesburg, Nederland en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70100217, handelend onder de naam Tunes In Motion.

Website: de website van Tunes In Motion, te vinden op https://www.tunesim.nl en alle bijbehorende sub domeinen.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Tunes In Motion en / of is geregistreerd op de Website.

Overeenkomst: elke overeenkomst of overeenkomst tussen Tunes In Motion en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel vormen.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
1.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Tunes In Motion, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. Indien de Cliënt in zijn bestelling, bevestiging of enige andere mededeling betreffende de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden en Bepalingen bepalingen bevat die afwijken van, of niet zijn opgenomen in, de Algemene Voorwaarden, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor Tunes In Motion indien en voor zover Tunes In Motion ze schriftelijk heeft aanvaard.

1.3. In gevallen waarbij naast deze algemene voorwaarden specifieke product- of service gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan de klant steeds een beroep doen op de toepasselijke voorwaarde die hem het meest gunstig is in geval van onverenigbare algemene voorwaarden.

Artikel 2. Prijzen en informatie
2.1. Alle prijzen die op de Website en in andere materialen die afkomstig zijn van Tunes In Motion zijn inclusief belastingen en andere heffingen opgelegd door de overheid, tenzij anders vermeld op de website.

De verzendkosten bedragen minimaal € 5,00. Deze kosten zijn ook te vinden op de website en worden tijdens het bestelproces weergegeven.

2.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorg samengesteld. Tunes In Motion kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie op de Website en in andere materialen afkomstig van Tunes In Motion zijn onder voorbehoud van duidelijke programmeer- en typefouten.

2.3. Tunes In Motion kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor afwijkingen in kleur die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1. De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de klant het aanbod van Tunes In Motion aanvaardt onder de voorwaarden zoals vastgelegd door Tunes In Motion.

3.2. Indien de Klant het aanbod op elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Tunes In Motion de ontvangst van de aanvaarding onverwijld van het aanbod met elektronische middelen. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden.

3.3. Als blijkt dat de cliënt bij het accepteren of anderszins aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Tunes In Motion het recht om de juiste nakoming van de verplichtingen aan de cliënt op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Registratie
4.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de website, kan de klant zich registreren via het registratieformulier / de aanmeldingsoptie van het account op de website.

4.2. Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij zich kan aanmelden op de website. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

4.3. De klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. Tunes In Motion kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de inloggegevens en heeft altijd het recht om aan te nemen dat de klant die zich aanmeldt op de website, de partij is die hij beweert te zijn. De klant is verantwoordelijk voor, en draagt ​​het volledige risico van alle acties en transacties die uitgevoerd worden via het account van de klant.

4.4. Als de Klant weet, of reden heeft om te vermoeden, dat zijn inloggegevens beschikbaar zijn voor onbevoegden, moet deze zijn wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en / of Tunes In Motion dienovereenkomstig inlichten zodat Tunes In Motion kan reageren en gepaste maatregelen kan nemen om onbevoegd gebruik te voorkomen.

Artikel 5. Uitvoering van de Overeenkomst
5.1. Zodra Tunes In Motion een bestelling heeft ontvangen, zal het de producten onverwijld en met inachtneming van de bepalingen van lid 3 van dit artikel naar de klant verzenden.

5.2. Tunes In Motion is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de overeenkomst.

5.3. Al ver vóór de datum waarop een overeenkomst is ondertekend, zal informatie zijn gepubliceerd op de website die duidelijk beschrijft op welke manier en binnen welke termijn de producten worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of opgegeven, worden de producten uiterlijk binnen 30 dagen geleverd.

5.4. Als Tunes In Motion niet in staat is om de producten binnen de overeengekomen termijn af te leveren, zal het de klant hiervan op de hoogte stellen. In dat geval kan de klant beslissen om akkoord te gaan met een nieuwe leverdatum of om de overeenkomst te ontbinden zonder dat dit enige kosten veroorzaakt.

5.5. Tunes In Motion adviseert de klant om de producten bij aflevering te inspecteren en eventuele gebreken binnen een redelijke termijn, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.

5.6. De risico’s verbonden aan de producten worden overgedragen aan de klant zodra de producten zijn afgeleverd op het afgesproken afleveradres.

5.7. Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd heeft Tunes In Motion het recht om een ​​product aan te bieden dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. In dat geval heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder verdere kosten te ontbinden.

Artikel 6. Herroepingsrecht / retourzending
6.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de Klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Zakelijke klanten hebben daarom geen herroepingsrecht.

6.2. De Klant heeft het recht om de overeenkomst op afstand met Tunes In Motion binnen 14 dagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgave van redenen te ontbinden.

6.3. De termijn begint op de dag nadat het product door de consument is ontvangen, of een door de consument aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, of:

  • als de levering van een product verschillende leveringen of onderdelen omvat: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • met contracten voor de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;
  • indien de klant meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door de klant aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.

6.4. Alleen de directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de klant. Dit betekent dat de klant de kosten voor het terugzenden van het product moet betalen. Alle verzendkosten die door de klant zijn betaald en de aankoopprijs die voor het product is betaald, worden aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling is geretourneerd.

6.5. Gedurende de in lid 1 genoemde wachttijd zal de Klant het product en de verpakking met de grootst mogelijke zorg behandelen. De klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken tenzij dit noodzakelijk is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen.

6.6. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die een gevolg zijn van zijn behandeling van het product, anders dan zoals toegestaan.

6.7. De klant kan de overeenkomst ontbinden in overeenstemming met paragraaf 1 van dit artikel door de intrekking (digitaal of in een andere vorm) aan Tunes In Motion te melden binnen de herroepingstermijn, door middel van het modelformulier voor herroepingsrecht. Als Tunes In Motion het mogelijk maakt voor de Cliënt om zijn opname via elektronische / digitale middelen aan te geven, stuurt Tunes In Motion na ontvangst van een dergelijke verklaring onmiddellijk een ontvangstbevestiging.

6.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de melding als bedoeld in lid 1, zal de klant het product retourneren of overhandigen aan (een vertegenwoordiger van) Tunes In Motion. De klant kan het product rechtstreeks naar Tunes In Motion sturen zonder een kennisgeving van opzegging binnen de termijn zoals vermeld in paragraaf 1. Cliënt moet in dit geval wel een schriftelijke kennisgeving van opzegging opnemen, zoals het aangegeven modelformulier van het herroepingsrecht.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

Postbus 102, 6980 AC  Doesburg, Nederland

6.9. Alle bedragen die reeds door de Klant (vooraf) zijn betaald, zullen zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de klant worden terugbetaald. Als de klant zelf kiest voor een dure manier van bezorgen boven de goedkoopste standaardlevering, hoeft Tunes In Motion de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

6.10. Behalve in de gevallen waarin Tunes In Motion heeft aangeboden om het product zelf op te halen, kan Tunes In Motion het terugbetalen uitstellen totdat Tunes In Motion het product heeft ontvangen of totdat de klant bewijst dat hij het product heeft geretourneerd, afhankelijk van wat er eerder heeft plaatsgevonden.

6.11. Informatie over de toepasbaarheid of niet-toepasbaarheid van een herroepingsrecht en eventuele vereiste procedure zal duidelijk op de website worden geplaatst voordat een overeenkomst wordt gesloten.

6.12. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

  • Producten die Tunes In Motion heeft gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de consument;
  • de levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de levering met de klant expliciet vooraf werd overeengekomen, en de klant verklaarde dat dit impliceerde dat hij zijn herroepingsrecht was kwijtgeraakt:
  • audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling door de consument is verbroken.

Artikel 7. Betalingen
7.1. De klant zal de verschuldigde bedragen aan Tunes In Motion betalen in overeenstemming met de bestelprocedure en de betaalmethoden die op de website worden vermeld. Tunes In Motion is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

Artikel 8. Garantie en conformiteit
8.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid. Als Tunes In Motion een afzonderlijke garantie op de producten geeft, geldt dit onverminderd het voorgaande voor alle soorten klanten.

8.2. Tunes In Motion garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van binnenkomst in de overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen, garandeert Tunes In Motion dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

8.3. Indien het geleverde product niet conform is met de overeenkomst dient de Klant Tunes In Motion hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte te stellen nadat hij het gebrek heeft geconstateerd.

8.4. Als Tunes In Motion de klacht als correct beschouwt worden de defecte producten gerepareerd, vervangen of terugbetaald in overleg met de klant. Het maximumbedrag van de vergoeding is, met inachtneming van het artikel over aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die de klant voor het product heeft betaald.

Artikel 9. Garantie op zakelijke aankopen
9.1. Tunes In Motion garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en met de bestaande wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die van kracht zijn vanaf de datum van binnenkomst van de bestelling en / of overeenkomst. Indien specifiek overeengekomen  garandeert Tunes In Motion dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Anders geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

9.2. Indien het geleverde product niet conform is met de overeenkomst, dient de klant Tunes In Motion hiervan op de hoogte te stellen binnen een maximale periode van 2 dagen na levering. Indien de klant nalaat dit te doen, heeft de klant niet langer het recht om het product te laten repareren, te vervangen of (gedeeltelijk) terug te laten betalen.

9.3. Als Tunes In Motion de klacht als correct beschouwt, worden de defecte producten gerepareerd, vervangen of (gedeeltelijk) terugbetaald in overleg met de klant.

Artikel 10. Klachtenbehandeling
10.1. Als de klant grieven heeft in verband met een product (in overeenstemming met het artikel over garantie en conformiteit) en / of over andere aspecten van de service van Tunes In Motion, kan hij een klacht indienen per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onder aan de algemene voorwaarden.

10.2. Tunes In Motion zal de klacht zo snel mogelijk,  en in ieder geval binnen 3 dagen na ontvangst ervan, beantwoorden. Als het nog niet mogelijk is dat Tunes In Motion tegen die tijd een inhoudelijke reactie op de klacht formuleert, bevestigt Tunes In Motion de ontvangst van de klacht binnen 3 dagen na ontvangst ervan en geeft hij een indicatie van de termijn waarbinnen hij verwacht in staat zijn om een ​​inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de Cliënt te geven.

10.3. Als de cliënt een natuurlijke persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid kan hij een klacht indienen via het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
11.1. Dit artikel is alleen van toepassing als de klant een natuurlijke persoon is of een rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Tunes In Motion met betrekking tot de cliënt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is beperkt tot een schadevergoeding die de voor die specifieke bestelling of overeenkomst (inclusief btw) bedongen prijs niet overschrijdt. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade of verlies meer bedragen dan € 250,00.

11.3. De aansprakelijkheid van Tunes In Motion ten opzichte van de Opdrachtgever voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet uitdrukkelijk is begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4. Afgezien van de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen, is Tunes In Motion niet aansprakelijk jegens de klant voor schade, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De beperkingen die in dit artikel worden uiteengezet, zijn echter niet langer van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Tunes In Motion.

11.5. Tunes In Motion is alleen aansprakelijk jegens de klant wegens toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst indien de cliënt onverwijld aan Tunes In Motion een schriftelijke ingebrekestelling toekent waarin een redelijke termijn wordt gesteld om de tekortkoming te verhelpen en Tunes In Motion ook na die periode zijn verplichtingen niet blijft nakomen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten om Tunes In Motion in staat te stellen een passend antwoord te bieden.

11.6. Elke gebeurtenis die recht geeft op schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schade of verlies zo snel mogelijk schriftelijk aan Tunes In Motion meldt maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan.

11.7. In geval van overmacht is Tunes In Motion niet gehouden tot vergoeding van enige schade die de klant als gevolg daarvan heeft geleden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1. Zolang de klant geen volledige betaling heeft gedaan over het totale overeengekomen bedrag behoudt Tunes In Motion het recht van eigendom van alle geleverde goederen.

Artikel 13. Persoonlijke gegevens
13.1. Tunes In Motion verwerkt de persoonlijke gegevens van de Klant in overeenstemming met de privacyverklaring die op de website wordt gepubliceerd.

Artikel 14. Slotbepalingen
14.1. Op deze overeenkomst is het recht van toepassing van het land van vestiging van de webshop.

14.2. Voor zover niet anders is voorgeschreven door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Tunes In Motion gevestigd is.

14.3. Als enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig zou blijken te zijn heeft dit geen invloed op de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel. Partijen zullen in dat geval één of meer vervangende bepalingen vaststellen die zo veel mogelijk recht doen aan de oorspronkelijke bepaling.

14.4. De term ‘geschreven’ in deze Algemene Voorwaarden verwijst ook naar communicatie per email en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.

Contact details
Als u na het lezen van deze algemene voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen heeft, kunt u per e-mail of brief contact met ons opnemen.

Tunes In Motion

Postbus 102
6980 AC  Doesburg
Nederland
tel .: +31 (0) 85 48 83 620

email: [email protected]

Kamer van Koophandel 70100217
BTW nummer NL001355368B93